Dagbladet offentliggjorde nylig en oversikt over personer som er ilagt såkalt konkurskarantene. Av denne oversikten fremgår det at det per dags dato er tre nittedøler som i lagt slik karantene.

Når en bedrift eller annen virksomhet går konkurs, blir det oppnevnt en bobestyrer. Denne har til oppgave å undersøke hvilke verdier som finnes i konkursboet samt undersøke om det er grunnlag for å anta at det knytter seg krininelle årsaker til eller i forbindelse med konkursen. Dersom bobestyreren finner at det er grunn til å anta at så er tilfelle, kan han innstille på at en eller flere personer i det konkursrammede foretaket ilegges konkurskarantene. Dersom skifteretten følger bobestyrer i dennes påstand, innebærer det at den som ilegges konkurskarantene i en periode på opptil 2 år ikke kan inneha ledende stilling i et næringsdrivende foretak eller forening. Med ledende stilling menes i denne sammenheng direktør/daglig leder, styremedlem osv.

Tre nittedøler
Registeret over de som er ilagt karantene er underlagt Brønnøysundregistrene. Dette er den enerste komplette oversikten som finnes over de som ilagt konkurskarantene. Dette registeret er ikke offentlig tilgjengelig.
Dagbladet offentliggjorde nylig en søkbar oversikt over 638 personer som er ilagt konkurskarantene i Norge. Denne oversikten finner du her.
En gjennomgang nittedalsavisen.no har foretatt, viser at per dags dato er registrert tre nittedøler med konkurskarantene. Det fremgår ikke av oversikten hva som er grunnlaget for karantene, kun når den utløper.