Nittedal Bygdekor avholdt i går, onsdag, sin nesten årlige julekonsert i Grorud kirke. Det ble en magisk vandring i en juleløype med noen klassiske og noen mer ukjent julesanger.


Nittedal Bygdekor inviterer til julekonsert i Grorud kirke onsdag 5. desember. Her får du sjansen til å oppleve tradisjonelle juletoner i kirkelige omgivelser.

Nittedal Høyres Handlingsplanen 2019 – 2022.
Rådmannens innstilling med følgende tillegg:

17. Rådmannen bes utrede en videre utbygging på Skytta. Det innarbeides i handlingsplanen 5 millioner til utredningen i 2019.

18. Rådmannen bes innarbeide og lage en plan for økt kapasitet i hjemmesykepleien og økt kompetanse på Døli sykehjem. Det settes av 6 millioner I 2019.

19. Rådmannen bes utrede en hjelpeordning der kommunen sørger for at barn og ungdom fra lavinntektsfamilier kan delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre.

20. Rådmannen legger frem en plan for at Stiftelsen Nittedal Frivillighetssentral samlokaliseres med Solli aktivitetshus i samsvar med Enhet for psykisk helse og rus sin plan for 2019.

21. Rådmannen legger inn 700.000, for bygging av lagringsplass til hjelpemidler for de beboerne i Ulvefaret som har behov for en slik plass. Samt ser på om det er mulighet til å gjennomføre dette til en lavere pris enn det som er innarbeidet.

22. Rådmannen bes fjerne eller innarbeide det planlagte nedtrekket på 2,5 millioner i sektor for skole og oppvekst slik at sektoren ikke kuttes i 2019.

23. Rådmannen bes legge frem en frivillighetsmelding.

24. Rådmannen bes se på mulige løsninger hvor de frivillige lag og forreninger slipper saksomkostninger vedrørende byggesaksomkostninger for anlegg som ikke er til komersiell bruk.

25. Rådmannen bes innarbeide kostnadene for Slattumhallen, slik at den prosjekteres og bygges etter opprinnelige plan fra NIR. Arbeidet starter i 2019.  

 
Nittedal Høyres verbalforslag til Handlingsplanen 2018 – 2021.

Økonomi og tjenester:
Høyre er bekymret for de varslede kuttene i skole og helse i årene som kommer. Vi ber derfor rådmannen umiddelbart se på de fremtidige investeringene, inklusive Elvetangen, for å se om ambisjonsnivået kan reduseres og om det finnes andre måter å minimere investeringskostnadene. Eksempelvis igjennom private barnehager og et OPS sammarbeid om skolene.

Oppvekst og Utdanning:

SFO:
SFO i Nittedal er en selvkostordning som skal drifte seg selv. Høyre opplever at mange syntes dette er en dyr ordning, og flere av de som trenger SFO har ikke råd. Familier med flere barn i SFO alder har vesentlige utgifter knyttet til denne ordningen. I deler av skole ferien er SFO stengt eller holdt åpent men med dagspris. Dette er for mange barnefamilier i Nittedal en stor utfordring, både tidsmessig og økonomisk. Rådmannen bes komme med en sak som gjennomgår SFO ordningen i Nittedal. Saken skal se på muligheter for alternative finansieringsformer samt muligheter for samordning av SFO i Nittedal, i skoleferie, slik at man kan holde åpent i disse periodene.

Helse og omsorg:

Planlegge utbygging på Skytta.
Nittedal Høyre foreslår at Skytta bo- og servisesenter skal videreutvikles til et kvalitativt høyt faglig kompetansesenter for å gi den beste helse- og omsorgstjeneste til personer med demens.
Det vil ta fortsatt ta tid før et helsehus er en realitet, derfor må det snarest utredes en videre utbygging på Skytta. Det bevilges kr 5.000.000 til utredningen i 2019.

Økte midler til drift av hjemmesykepleien og Døli.
Rådmannen bes innarbeide og lage en plan for økt kapasitet i hjemmesykepleien og økt kompetanse på Døli sykehjem. Det settes av 6 millioner I 2019.

Utarbeide en eldreplan.
Rådmannen bes utarbeide en eldreplan og innarbeide denne i planstrategien.

Miljø og samfunnsutvikling:

Forsering av barnehageutbygging i Rotnes/Kruttverket.
Rådmannen går i dialog med private aktører for å så snart som mulig få startet utbygging av barnehageplasser i forbindelse med Rotnes/Kruttverket.

Endring handlingsplan for Nittedal Eiendom KF.
Kommunestyret ber Nittedal Eiendom KF innarbeide en høyere vedlikeholdstakt enn det som er budsjettert, slik at vedlikeholdsetterslepet lukkes like raskt som dagens plan tilsier.

Nittedal Høyres budsjettsforslag

  Endring 2019
Driftsinntekter (Budsjettert eks. selvkost 1.560.980.000
Driftsresultat opprinnelig 34.588.000
Endringer - 13.500.000
Beregnet driftsresultat 21.088.000
Rådmannsfoeslag i prosent 2,2%
Beregnet netto driftsresultat i prosent 1,4%
   
Oppvekst  
Reversere kutt skolesektor - 2.500.000
   
Helse og miljø  
Utredning Skytta 5.000.000
Økning hjemmehjelp og kompetanse 6.000.000

FSK-sak 106/18 Handlingsplan 2019-2022 / Budsjett 2019
Forslag: Ap, V, Sp, KrF, SV