Fylkesmannen har talt, og da lystrer Nittedal kommune. Bjørnholtlia blir det siste store boligprosjektet som blir realisert i Hakadal.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Utbyggingen av boligfeltene i Hakadal nærmer seg nå slutten. Fylkesmannen har tidligere gitt klare signaler til kommunen om at den pent har å følge regional plan som sier at 80 prosent av all etablering i Nittedal skal skje i det som blir hetende Nittedal Sentrum i Mo-/Rotnesområdet. Når fylkesmannen sier hopp, så hopper Nittedal kommune. I forslaget til ny kommuneplan som nå er oversendt kommunestyret, har rådmannen lojalt fulgt opp fylkesmannens ordre og gjort det klart at Bjørnholtlia er Hakadals siste store boligområde.

Ingen boliger på Glittre
I kommuneplanen settes det en endelig tykk strek over boligprosjektet til Adolfsengruppen på eiendommen som tidligere huset Glittreklinikken.
Etter rådmannens vurdering vil det å legge ut et nytt, stort prosjekt på Glittre være som å vifte med en rød klut foran de regionale myndighetene.

Fem restområder
Det foreløpige utkastet til kommuneplan som rådmannen har utarbeidet, ligger det innen fem små restområder for boligbygging i Hakadal. Disse er
Åneby: Her er det to felt som er under utbygging. Disse områdene er regulert for 50-60  boenheter. I tillegg kommer den såkalte "garneritomta" som er avsatt til sentrumformål, men ikke ferdig regulert.
Kirkebylia og Brannfjell: Dette er LNF-områder med tillatt boligbebyggelse for å omdisponere fritidseiendommer til boliger eller erstatte disse med boliger. Det er satt en begrensning på 39 helårsboliger på området.
Hellerudhaugen: 140 boliger er under bygging.
Blomsterbakken: Siste blokk er nå i ferd med å ferdigstilles.
Døli: Et område vest for for rv4 ble regulert til boligformål i 1997. Bebyggelse er ennå ikke igangsatt, men det er anslått at feltet har et poyensiale på 50-60 nye boliger.
Når alt dette er igangsatt, er det snippsnappsnute for boligprosjekter i Hakadal og alt rigges klart for "Vidunderlige Nye Nittedal" på Mo....