På sine hjemmesider fremstiller Trygge Barnehager seg nærmest som en ideell organisasjon. Det kan vel diskuteres hvor ideell er et barnehagekonsern der eierne har tatt ut over 900 millioner i løpet de siste årene.

Gjennom merkevaren FUS driver selskapet Trygge Barnehager AS 199 barnehager over hele landet. Av disse er fire lokalisert her i bygda, noe som gjør Trygge Barnehager AS til bygdas største private enkeltaktør på barnehafesektoren. De fire barnehagene er lokalisert på Skyset, Kruttverket, på Rotnes og i Industriveien på Skytta, og har totalt 295 plasser. Samlet hadde disse barnehagene i 2016, som er siste tilgjengelige regnskapsår, et samlet overskudd på rundt 5,3 millioner, av totale inntekter på 47,2 millioner. Dette gir en resultatgrad på 11,2 prosent. Et ganske så bra resultat sammenliknet med om pengene hadde blitt investert på Oslo Børs. Det hadde bare gitt en avkastning på 8 prosent.
Selskaper som driver i barnehagesektoren poengterer at det ikke er lovstridig å tjene penger på å drive barnehage, at loven åpner for et rimelig utbytte. Men en fortjeneste på over 11 prosent må vel sies å være mer enn rimelig.

Settes på konsernkonto
Aftenposten har i en serie artikler satt søkelys på barnehagebransjen. Særlig interesse ble viet før nevnte Trygge Barnehager/FUS. I artiklene ble det satt et kritisk søkelys på hvordan den enkelte barnehages overskudd ble forvaltet.
Slik Trygge Barnehager fremstiller det på sine hjemmesider, kan man forledes til å tro at alt overskudd i barnehagen forblir i barnehagen. Aftenpostens artikler gir grunn til å ha en annen oppfatning.
Ifølge Aftenposten fungerer pengestrømmen i selskapet slik at overskudd i en barnehage overføres morselskapet (Trygge Barnehager). Der forvaltes det av en egen internbank som samler verdiene fra den enkelte barnehage. Ifølge Trygge Barnehager skjer dette for å få en mer effektiv forvaltning av pengene. Slik Trygge Barnehager ser det, tas ikke pengene «ut av barnehagen» Midlene er tilgjengelig for den enkelte barnehage ved behov.
Overskuddet fra den enkelte barnehage blir etter overføring til morselskapet investert videre. Det fremgår ikke av Aftenpostens artikler i hvilken grad eventuell fortjeneste på disse investeringene tilfaller den enkelte barnehage eller morselskapet. Det blir fra Trygge Barnehagers side understreket at det betales renter på innestående i deres internbank.