I forbindelse med utsending av informasjonsbrev til funksjonshemmede og deres pårørende, brøt kommunen reglene for personvern.

Nittedal kommune holder i disse dager på med en stor kartlegging av boligbehovet for personer med spesielle behov. Undersøkelsen er et ledd i en gjennomgang kommunen foretar av eksisterende eiendom/bygg, med særlig vekt på de kommunale bokollektivene i Brennaveien, Myrveien og Ulvefaret samt avlastningsboligen i Bevregrasveien. Kommunen vil i sammenheng med denne undersøkelsen også vurdere dagsenterets lokaler.

Brøt personvernet
I forbindelse med prosjektet mener kommunen at det i første omgang er viktig å få kartlagt hvilke behov den aktuelle brukergruppen, mennesker med nedsatt funksjonshemmede, har for et kommunalt botilbud.
Prosjektansvarlig for studien sendte i den forbindelse ut et brev til alle som mottar bistand fra kommunen og deres verger. I dette brevet informerte prosjektleder om hva de ville kartlegge og hva resultatet skulle brukes til.
Så langt er alt greit. Feilen fra kommunens side ble gjort i brevets vedlegg. Som vedlegg til brevet, la de ved en komplett oversikt over alle som mottok brevet. Her sto både klienter og verger oppført. Dette reagerte flere av brevets mottakere på. De tok da kontakt med den ansvarlige for utsendelsen. Her ble det særlig poengtert at opplysningene om navn og adresse gjorde det lett for uvedkommende å identifisere mottakere av kommunale hjelpetjenester rettet mot funksjonshemmede. Dette er opplysninger som er undergitt taushetsplikt.
Det ble da sendt ut et nytt brev til de samme mottakerne som fikk det opprinnelige brevet. I det nye brevet ble det redegjort for feilen som var begått, og henstilt til de som hadde mottatt listen om å makulere den og ikke spre den videre. Det ble også gjort oppmerksom på at både brev og liste var unntatt offentlighet, som om dette skulle hindre eventuell videre spedning av brev eller mottaksliste. En slik bestemmelse har ingen rettsvirkning for privatpersoner.

Datatilsynet varslet
Fra ansvarlig hold i kommunen blir det hele sterkt beklaget. Det erkjennes at vedlegget aldri skulle vært utsendt grunnet sitt personsensitive innhold. Nittedalsavisen får opplyst at Datatilsynet er varslet om avviket.
Det er ikke kjent hva tilsynet mener om saken, men en vanlig reaksjon er «klask på lanken», hvilket innebærer at kommunen får kritikk, men intet mer.