Det har vært en viss engstelse å spore blant de som leier bolig gjennom kommunen for at de skulle miste sitt tilbud for å gi plass til flytninger som kommunen skal bosette i år. Men nå kan kommunen berolige de som i dag har tilbud om bolig gjennom kommunen.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Det var i desember Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet (Imdi) sendte brev til norske kommuner. I dette brevet lå det en anmodning til kommunene om å motta og bosette i overkant av 5000 flyktninger. Nittedals andel av dette er 22 flyktninger.

Positive, men mangler boliger
Nittedal kommune stilte seg positive til anmodningen, og sa seg villig til å motta det antall flyktninger de ble anmodet om å ta i mot.
Det er bare ett prblem. Kommunen mangler boliger å tilby. På årets budsjett er det ikke avsatt penger til kjøp av nye boliger for utleie. Slik rådmannen så det, er det imidlertid fullt mulig å klare bosettingen uten å måtte gå ut på markedet og kjøpe eller leie inn flere boliger. Som han poengterte i saksfremlegget yil formannskapet mandag er det alltid en viss mobilitet når det gjelder kommunale boliger. Boligkontoret arbeider kontinuerlig med å oppmuntre de som leier kommunale boliger til å skaffe seg egnet bolig på det private markedet, enten det er gjennom kjøp eller leie. Boligkontoret har i tillegg en gjennomgang av løpende leieforhold for å sjekke at de som har kommunal bolig oppfyller vilkårene som er satt for slik leie.

Engstelige leietakere
Dettte at kommunen satser på å klare bosettingen innenfor allerede tilgjengelige boliger, utløste en viss frykt for at de som bor i kommunale leiligheter i dag ville bli "overtalt" til å flytte ut eller at kontraktene ville bli sagt opp.
Så stor var usikkerheten blant mange at lokallaget til Mental Helse gikk ut på facebook og luftet sin bekymring for hva som ville skje. Som de poengterte; de aller fleste som i dag bor i kommunale boliger bor der fordi de er avhengige av et kommunalt botilbud.

Boligkontoret beroliger
I innlegget Mental Helse Nittedal la ut på facebook etterlyste de en forsikring om at bosettingen av flyktninger ikke medførte at de som i dag bor i kommunale boliger ble tvunget bort fra sitt nåværende boforhold.
Boligetaten tok Mental Helses bekymring på største alvor, og la ut et tilsvar på facebook. Denne trykkes her i sin helhet.
"Ingen av de som bor i kommunal bolig trenger å engste seg for å miste boligen på grunn av flyktninger. Av de som bor i de kommunale boligene, er det ved jevne mellomrom folk som av forskjellige årsaker selv ønsker å flytte, eller at de ikke lenger oppfyller kriteriene for å få tildelt kommunal bolig. Det er disse ledige boligene som det da kan være aktuelt å bosette flyktninger i.
Med hilsen
Svein Neerland, enhetsleder for bolig og tilflyttin, Nittedal kommune".

Følg Nittedalsavisen på facebook!