Burås vel krever i et brev til bygdas politiske partier at den smale undergangen inn til Hakadalsfeltet oppgraderes til dagens standard.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bakgrunnen for brevet fra vellet er nyheten om at BaneNOR har bestemt seg for å modernisere Hakadal stasjon slik at det blir en togstasjon for fremtiden. Dette innebærer at de gamle og ærverdige bygningene består, dagens plattformer forlenges og at både stasjonen og plattformene gjøres mer trafikksikre enn de er i dag.

Utfordrer bygdas partier
Burås vel skriver i brevet til bygdas politikere at de ser på dette som positivt. Men de understreker at minst like viktig er at innkjøringen ved undergangen til Hakadalsfeltet oppgraderes til dagens standard når det gjelder høyde og bredde. Med brevet utfordrer de bygdas politikere til å jobbe for at undergangen innlemmes i prosjektet.
"Her kan kommunen påvirke BaneNOR", heter det i brevet. Det påpekes at etter vellets mening ble undergangen enda dårligere etter de siste arbeidene som BaneNOR utførte i 2017. Det har flere ganger rast ut stein fra de gamle brokarene som ble satt opp igjen. Det renner i tillegg mye vann gjennom undergangen, noe som gjør det spesielt farlig vinterstid. Det nevnes også at undergangens utseende har blitt vesentlig forringet.

Unik mulighet
Burås Vel skriver i brevet  at flere av beboerne i området opplever til stadighet at det er problemer med vareleveringer på feltet. Dette da broen er for lav og smal for større varebiler og lastebiler.
Burås vel håper bygdas politikere nå griper muligheten. Som det heter avslutningsvis i brevet: "Det er en unik mulighet til å få oppgradert denne nå".
Hvem tar opp hansken? Formannskapet har saken om Hakadal stasjon på sitt bord til møtet førstkommende mandag.