I en evaluering barne- og likestillingsdepartementet har foretatt av barnevernstjenesten i landet kommuner, får 75 kommuner ikke bestått. Nittedal er ikke blant dem. Her er alt på stell.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Etter mye omtale i media av hvor dårlig det står til med norsk barnevern, besluttet barne- og likestillingsminister Linda Hofstad at det måtte skarpere lut til for å sikre at kommunene oppfyller lovpålagte krav. Ett av tiltakene var innføring av et "trafikklyssystem" der verstingene blant kommunene blir blinket ut.
Kommunene ble målt etter i hvor grad de oppfyller tre spesifikke lovpålagte krav og hvor store eventuelle avvik kommunene måtte ha på området. Disse kravene var
- Krav om uavhengig tilsyn av fosterhjem
I tillegg til den kontrollen barnevernstjenesten selv skal utføre, skal det føres tilsyn utført av en person uavhengig av barnevernet. Alle kommuner skal utføre minst fire årlige tilsynsbesøk per fosterbarn. Dette for å ivareta fosterbarnets rettssikkerhet og sikre at de får god omsorg.
- Krav om barnevernets egen oppfølging og kontroll av fosterhjem
Kommunens barnevernstjeneste skal besøke fosterhjemmet minimum fire ganger i året. Dette for å sikre forsvarlig oppfølging og kontroll med barnets situasjon i fosterhjemmet.
- Brudd på tidsfrister i undersøkelsessaker
Når barnevernstjenesten mottar en bekymringsmelding, skal det opprettes en undersøkelsessak. Tjenesten skal innen tre måneder avgjøre om resultatet av dets undersøkelser tilsier behov for et barnevernstiltak eller ikke. Denne fristen kan i særlige tilfeller forlenges til seks måneder.

Dette er trafikklysmodellen
Hver kommune får enten rød, gul eller grønn på ett sett med indikatorer.
Dersom en kommune har et snitt på 40 prosent eller mer når det gjelder lovbrudd for de siste tre årene eller hvis trenden går i negativ retning, gis kommunen "rødt lys". Hvis indikatorene viser et resultat bedre enn landsgjennomsnittet siste halvår, gis det "grønt lys". For andre utfall, gis det "gult lys".

Halvparten oppfyller ikke kravene
En gjennomgang av rapporten fra departementet, viser at 75 kommuner fikk rødt lys. I tillegg fikk 158 kommuner gult lys.
På Romerike var det bare Lørenskog som fikk rødt lys. Seks andre fikk gult lys, mens 6 kommuner, deriblant Nittedal fikk grønt lys. Det står altså bra til med både tilsyn med og kommunens oppfølging av fosterhjem. Rapporten nevner at  det i fem prosent av undersøkelsessakene var brudd på lovpålagte tidsfrister. Men alt i alt er resultatet svært tilfredsstillende for barnevernet i Nittedal. Som barne- og likestillingsminister Linda Hofstad poengterer, så handler det om barns rettssikkerhet. Skal man stole på departementets evaluering er denne godt ivaretatt her i kommunen.