Høyre har nå gått inn for å løse kommunens økonomiske problemer ved å la private bygge og drifte skolebygg her i bygda.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Høyre har sitt mantra om at OPS er løsningen på alle økonomiske problemer i en kommune. OPS betyr OffentligPrivatSamarbeid og innebærer at private entreprenører bygger og drifter for eksempel et skolebygg. Ved byggestart lages en avtale mellom utbygger og kommune der kommunen forplikter seg normalt til å leie bygget for en nærmere bestemt avtaleperiode. Når avtaletiden er ute, kan kommunen som oftest velge å kjøpe bygget for "restverdien. Med restverdi menes den verdi bygget har når normale nedskrivninger er foretatt for den aktuelle avtaleperioden. Kommunen kan også velge å fortsette leieforholdet for en ny periode.

Rådstuasaken
Her i Nittedal har OPS kun vært benyttet en gang. Det var da man skulle bygge tilbygget til rådhuset, det som kalles "Rådstua".
Ideen om å bygge "Rådstua" hadde sin bakgrunn i et ønske om å samlokalisere statlige og kommunale virksomheter her i bygda. Dette ble tatt opp til behandling første gang i 1992, men ble da forkastet. Den kom opp på nytt i 1997 og kommunestyret besluttet da å gå videre med saken.

OPS kommer på agendaen
Hvem som fremkastet ideen om å bygge Rådstua som et OPS-prosjekt er ikke sikkert. På denne tiden var det en litt spesiell politisk situasjon her i bygda. AP fikk 16 mandater og en blokk bestående av Høyre/Frp fikk 17 mandater. SV fikk 2 mandater, KrF 1, SP 3 og Venstre fikk 2. For å holde Frp unna maktens tinder ble det forsøkt etablert ulike samarbeidsløsninger. Det hele endte med at KrF stemte for et forslag der Høyre fikk ordføreren og AP varaordføreren.
Det er blitt sagt at denne perioden var rimelig kaotisk, ikke minst økonomisk.
Om det var det at Høyre hadde ordfører eller om det var kommende økonomiske problemer som var årsaken, vites ikke. Men Rådstua ble uansett besluttet bygget som et OPS-prosjekt, i troen på at nå skulle man spare penger, masse penger.
Avtale ble inngåt med en leietid på 20 år. Ved utløpet av denne leietiden var kommunen gitt en mulighet til å kjøpe bygget til bokført verdi.

Ikke så lønnsomt allikevel
Man skulle altså spare masse penger på dette, og slik sett ville alle være fornøyde. Men alle vi som tidvis har vært tvunget til å eie bolig, vet jo at det alltid vil være mer lønnsomt å leie fremfor å eie. Til og med fagøkonomer understreker dette gang på gang.
Dette betyr ikke at eie-alternativet er lønnsomt fra dag en. Beregninger tilsier at ved en leietid på 20 år vil skjæringspunktet for når det blir mer lønnsomt å eie enn leie gå ved 7 år. Dette betyr at de første 7 årene vil det være mest lønnsomt for kommunen å leie, fra og med år 8 vil det være mest lønnsomt å eie. I sum betyr dette at kommunen ved å eie bygget selv etter 20 år vil sitte igjen med et bygg som er nedbetalt og kun utgifter til vedlikehold, ikke utgifter til leie.

Kommunen kjøper bygget
Omsider skjønte kommunepolitikerne hva de hadde rotet seg opp i. Det ble i 2014 fremmet et forslag for kommunestyret om kjøp av bygget. Her kommer det godt frem hvor "lønnsomt" det var for kommunen å gå inn i OPS-samarbeidet.
Frem til kommunen kjøpte bygget, betalte Nittedal kommune en årlig leie til eien, Nordea Norge Pensjonskasse, på i overkant av 4 millioner kroner. Ifølge saksfremlegget for kommunestyret vil kommunen ved å kjøpe bygget spare inn ca. 2 millioner kroner i året. Det vil altså si at dersom kommunen hadde fullført kontrakten om leie av bygget i de avtalte 20 årene, hadde kommunen hatt merutgifter på rundt 40 millioner, og fremdeles ikke eid bygget. Her snakker vi om glimrende forretning - for utbygger, ikke kommunen.
Hele avtalen fikk da også det glatte lag da kommunens eget kontrollutvalg så på saken noen år etter at den var undertegnet.

Vil gjenta suksessen
Nittedal Høyre la nylig frem et forslag om å la utbyggingen på Elvetangen skje som, ja nettopp, et OPS-prosjekt. De vil altså gjenta "suksessen" med Rådstua nok en gang.
For å si det på en annen måte: Vi vet jo ikke hvilke vilkår en eventuell utbygger vil godta, men vi skal være snille og si at det blir som ved Rådstua-utbyggingen. Der var estimert byggekostnag 65 mill.kr. Kommunens samlede leiekostnader for bygget ville over 20 år blitt ca. 80 mill. Overfører vi det til Elvetangen og sierbyggekostnad på 400 mill. kr. for skolen. Ved samme forholdstall som ved Rådstua vil det fort koste kommunens skattebetalere minimum  300 millioner kroner ekstra ved leietid 20 år. Sannsynligvis blir kostnadene langt høyere. Det eneste man oppnår er å bedre kommunens regnskapsmessige balanse ved at det fremstår som om den samlede gjelden er noen hundre millioner kroner mindre.
Leie fremfor å eie.Tror neppe noen Høyrepolitikere ville gjøre det samme når de bygger sine egne hus??

Lik Nittedalsavisen på facebook!