Partiet Rødt fremla tidligere denne måneden sitt alternative statsbudsjett, et budsjett som ville gitt Nittedal 35 millioner ekstra i såkalte "frie inntekter".

Med sitt budsjett for 2019 og handlingsplann for 2019-22, har rådmannen signalisert at vi går mot magrere økonomiske tider. Lavere befolkningsvekst og reduserte statlige overføringer har slik rådmannen ser det, sammen med økt behov for investeringer i skole og andre kommunale bygg, gjort at at kommunen neste år må kutte utgiftene med rundt 21 millioner kroner.

Frie inntekter
Mesteparten av kommunens inntekter består av det som i budsjettsammenheng kalles "frie inntekter". Med det menes inntekter som kommunen kan disponere fritt uten andre begrensninger enn gjeldende lover og regler.
Disse "frie inntektene" består av en kombinasjon av statlige rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør rundt 73 prosent av kommunens inntekter.

35 millioner ekstra til Nittedal
For budsjettåret 2019 vil regjeringens budsjett for kommunesektoren gi Nittedal et rammetilskudd på i overkant av 574 millioner kroner. I tillegg kommer skatteinntekter, av regjeringen anslått til i overkant av 736 millioner kroner.
Som en del av budsjettarbeidet i Stortinget, legger de fleste partiene frem sine forslag til statsbudsjett, ofte kalt et partis alternative statsbudsjett. Så også partiet Rødt, som nylig fremla sitt forslag til statsbudsjett. Der har partiet økt rammetilskuddet til kommunene med rundt 8 milliarder kroner. Hadde dette blitt vedtatt, ville dette betydd en ekstra overføring fra staten til Nittedal på 35 millioner.
Når vi da vet at rådmannen har gått inn for å skjære ned på budsjettet med rundt 21 millioner, ville Rødts forslag til statsbudsjett ha betydd at vi ikke bare hadde unngått nedskjæringene, men hatt penger til ytterligere styrking av sektorer som i dag er under-budsjettert.