Kommunestyrerepresentant for Frp, Helge Fossum, maner i et åpent brev til alle bygdas politikere, om at kommunestyrets behandling av saken må behandles på en måte som gjør at alle forstår grunnlaget for beslutningen på samme måte.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Når kommunestyret i morgen etter all sannsynlighet vedtar å bygge storskolen på Elvetangen, er det avslutningen på en sak som har skapt stort engasjement og mye sinne i bygda. Enkelte har kalt den Nittedals "EU-avstemming" og begrunnet dette med at saken om nedleggelse av de to skolene Kirkeby og Hagen har skapt mye vondt blod. Alle har en mening om saken og frontene har blitt steile. Ja, det er kommet flere rapporter om at venner og naboer har sluttet å snakke sammen dersom de har forskjellig syn på saken.

Maner til samlende saksbehandling
Det er kommet mange initiativ den siste tiden for å skape ro rundt vedtaket som blir fattet i morgen. Flere har pekt på at uansett hva vi som nittedøler mener i saken anledning, er vi nittedøler både dagen før vedtaket fattes og dagen etter at det er fattet.
Helge Fossum og Frp vil gjøre sitt for at sårene kan leges. Slik han ser det, har mye av saksbehandlingen i denne saken vært slik at grunnlaget for beslutningen som blir fattet i morgen blir oppfattet veldig forskjellig. Han maner derfor kommunestyret til å finne en ordning som gjør at vedtaket har bedre forankring og at man har en felles forståelse for beskutningsgrunnlaget.

Håper på en enighet
Helge Fossum håper med sitt forslag å oppnå følgende:
1. Kommunestyret vil vektlegge at skolestrukturen skal basere seg på hvordan Nittedal kommune kan oppnå best mulig læringsresultater, bokvalitet, trygge skoleveier, renest mulig luft, naturnært, solrikt og godt unna en sterkt trafikkert ferdselsåre med støy og forurensning. Det legges til grunn at foreldreinvolvering er sentralt.
2. Kommunestyret konstaterer at grunnlaget for beslutningen i behandlingen av sak om skolebehovsplanen kan ha endret seg. Skolebehovsplanen la til grunn en framskriving av befolkningsutviklingen som kommunestyret i juni fikk informasjon om at har endret seg betydelig. Samtidig fremgår det at kostnadsrammen for prosjektet har endret seg. Som en følge av dette ønsker kommunestyret at det legges frem et oppdatert beslutningsgrunnlag basert på nye økonomiske og befolkningsmessige endringer.
3. I tillegg til den vedtatte strukturen legges det frem oppdaterte beregninger for et alternativ med oppgradering/utbygging av Kirkeby skole og at Hagen skole bevares.
4. Det skal også omtales hvordan de ulike alternativene vil påvirke konsekvenser for lærerdekning og bemanningssituasjon.
5. Det skal i sak om oppdaterte anslag tas høyde for tilstrekkelig kapasitet for idretts- og svømmehall.
6. For å imøtekomme fremtidens kapasitetsbehov skal det tas høyde for en lengre tidshorisont enn 2027.
Så får vi se i morgen om kommunestyrets medlemmer har lest hans brev og har det i mente når det endelige vedtaket nå blir fattet.