Nittedal har en stor andel boligsøkere med nedsatt funksjonsevne, boligsøkere som har behov for både bolig og omsorgstjenester. Dette er personer som ikke så lett kan kjøpe seg bolig på det ordinære boligmarkedet. Heller ikke eksisterende kommunale boliger er så egnet for denne gruppen av boligkjøpere.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bosituasjonen for personer som av ulike årsaker har nedsatt funksjonsevne er i dag veldig sammensatt. Noen bor hjemme hos sine foreldre, andre bor i boliger som er dårlig tilpasset. Kommunen har en lovpålagt plikt til å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og engasjerte i 2015 Agenda Kaupang til å foreta en behovsanalyse. Samtidig ble det fra kommunens side igangsatt en kartlegging av av den boligmassen kommunen disponerer til denne gruppen av boligsøkende.

Eget borettslag
Høsten 2014 arrangerte Nittedal kommune et informasjonsmøte om etablering av nye borettslag, tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formålet med møtet var å gi informasjon om de virkemidler som finnes i Husbanken for å kunne muliggjøre kjøp av egen bolig. Bakgrunnen for at kommunen på denne måten gikk offensivt ut var den tidligere igangsatte kartleggingen av eksisterende boligmasse i kommunens eie. Denne kartleggingen viste at deler av den bygningsmassen kommunen disponerer ikke er egnet for de behov denne gruppen har.
For å bøte på dette, inngikk kommunen en utbyggingsavtale med de som skal bygge i Kvernstua. Her vil det bli bygget ca. 220 boliger, og kommunen har sikret seg 10 leilighter. I tillegg kommer en næringsseksjon som vil fungere personalbase.

Tett samarbeid med kjøperne
Etter informasjonsmøte høsten 2014 har det vært et tett samarbeid mellom kommunen og interesserte kjøpere. Kjøperne av boligene har deltatt aktivt og utvist stor entusiasme i arbeidet for å påvirke egen fremtid iog kunne bo i et fellesskap med andre. Forventningene om å kunne eie sin egen bolig og få en mulighet til både å oppleve inkludering og følelsen av å bli verdsatt som fullverdige borgere i lokalsamfunnet er stor. Sjelden har man vel opplevd "kunder" som så stolt viser frem finansieringsbevis, høytidelig undertegnet av rådmannen.

Eksempel til etterfølgelse
Da saken nylig var til behandling i Hovedutvalget for helse og velferd, ble saken enstemmig vedtatt. Utvalget la til at de håpet at dette borettslaget blir et eksempel til etterfølgelse også for andre grupper av boligsøkende i Nittedal.