Det er ikke ofte de ansatte i kommunen går offentlig ut mot sin arbeidsgiver. Derfor vekker det desto større oppsikt når de ansattes fagforeninger går offentlig ut og advarer mot utbyggingen på Elvetangen og de følger kommunens storstilte planer for området får for kommunens økonomi.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I brevet, som vi gjengir i sin helhet under, skriver fagforeningene at investeringeutsatte grupperne som planlegges på Elvetangen har så store konsekvenser for kommunens muligheter til å yte de tjenester de er pålagt å yte at de ber om at hele utbyggingen settes på vent. De skriver videre at de innsparinger rådmannen legger opp, og som er en direkte følge av investeringsbehovet på Elvetangen, til ikke er forsvarlige og ikke kan gjennomføres uten at det får store konsekvenser for kvaliteten på det tilbudet som gis fra kommunen. Her pekes særlig på ulike ikke-lovpålagte lavterskeltilbud som er kjærkomne for de som nyter godt av dem. Et eksempel på et slikt lavterskeltilbud som vil rammet er prosjektet "trygge voksne" som følger opp barn og unge som faller utenfor i skolen. I tillegg tar rådmannens forslag sikte på å redusere pleiefaktoren ved bygdas sykehjem.

Saken oppdateres

Her er brevet, gjengitt i sin helhet:

Til kommunestyret i Nittedal kommune
 
Uttalelse til rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett
 
De ansatte, ved hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne, vil sammen gi følgende råd
til kommunestyret før behandlingen av handlingsplanen for 2019 – 2022.
De ansattes organisasjoner anbefaler at de store investeringene i skole og idrettsanlegg som ikke
allerede er påbegynt utsettes, og at mulighetene og behovene utredes nærmere. Disse investeringene
har så store konsekvenser for tjenestene, og vil i tillegg få så negative konsekvenser for de ansatte, at
de ikke er forsvarlige.  
Kommunestyret skal i desember behandle handlingsplan med budsjett for kommunen som får
avgjørende betydning for tilbudet til innbyggerne i mange år framover. Budsjettet må vedtas hvert
år, men i år er konsekvensene mer alvorlige enn de har vært på lenge. Dette fordi kommunens
økonomi er mer anstrengt enn vi har vært vant til. I tillegg er det foreslått å investere store summer i
anlegg og infrastruktur, og i en størrelsesorden som vi aldri før har sett i vår kommune.  
Rådmannen peker i sitt forslag på at investeringene fører til et innsparingsbehov i driften av
kommunen på 67,3 millioner kroner i perioden. Dette for at den totale økonomien med opptak av ny
lånegjeld og nødvendig sparing for framtidige utgifter, samtidig som kommunen investerer for nær
én milliard kroner i skole- og idrettsanlegg, skal gå opp. Rådmannen er forpliktet til å gi et realistisk
bilde av hvordan kommunens økonomi påvirkes av de politiske valgene som tas. Økonomien i en
kommune skal planlegges på en forsvarlig måte. I rådmannens løsning er kuttene i driftsutgifter en
avgjørende komponent. De ansattes organisasjoner mener disse kuttene ikke er forsvarlige.
Allerede i 2019 forutsettes det at driftsbudsjettene skal ned med 21,3 millioner kroner. Det er kun
mulig å få til dette på så kort tid gjennom å ramme tilbudet til innbyggerne. I forslaget er det tydelig
at mange stillinger i flere sektorer skal ned. Ikke lovpålagte, men ellers kjærkomne lavterskeltilbud og
forebyggende tjenester for innbyggerne, avvikles. Støttesystemene i kommunen svekkes. Det
foreslås å gå ned på pleiefaktor og øvrig bemanning innen helsetjenester. Det skisseres å redusere på
trygge voksne som følger opp barn og unge som faller utenfor i skolen. Det er en forutsetning at
mange av kuttene må tas med en gang. En utsettelse vil bare smerte mer senere.  
Senere i perioden er det behov for større nedskjæringer. I 2020 og 2021 er det til sammen nødvendig
å ta ned driftsbudsjettene med 46 millioner kroner. Her antyder forslaget til rådmannen at mye av
innsparingene skal skje gjennom å jobbe smartere; vi skal finne nye måter å løse oppgavene på. Det
er igangsatt en prosess i kommunen for å se på mulighetene for dette, og rådmannen er tydelig på at
dette kun kan lykkes gjennom godt samarbeid med de ansatte. De ansattes organisasjoner vil minne
om at et slikt arbeid må bære frukter allerede om kort tid. Innen bare to år må vi ha funnet helt
andre måter å løse mange av oppgavene kommuneorganisasjonen utfører, for at vi skal klare å
beholde et like godt nivå på tjenestene som i dag. Vi må altså løse oppgavene til lavere kostnader.
Om dette vil vi derfor være helt tydelige: Innsparingsforslagene utgjør en stor risiko for kvaliteten på
tjenestene innbyggerne nyter godt av. Vi mener rådmannens forslag ikke kommuniserer på en tydelig
måte hva konsekvensene for tjenestene til innbyggerne blir; slike kutt kommer til å få store følger for
kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Vi tviler på om vi klarer å være så innovative og finne helt nye og
smarte måter å løse oppgavene på, slik at det ikke rammer tilbudet til innbyggerne. Alternativt kan
det hende vi ikke klarer å få utført nedskjæringene helt eller delvis, noe som kan sette
kommuneøkonomien i fare.
Vi, de ansattes representanter, er selvfølgelig opptatt av hvordan rammevilkårene for
tjenesteproduksjonen skal være. Disse går direkte inn på de arbeidsforholdene som de ansatte skal
utføre tjenesteproduksjonen under. Nittedal kommune har effektivisert lenge. Vi er allerede langt
framme hva gjelder å omstille driften og finne gode løsninger. I 2018 plasserer kommunen seg som
nummer åtte av landets kommuner på KS’ kommunebarometer. Dette viser at vi ligger helt i teten
hva gjelder effektivitet. Politikerne i kommunestyret og innbyggere for øvrig, kan være trygge på at vi
vil spille en konstruktiv rolle i videre omstillingsarbeid. Det er ikke endring i seg selv vi ikke tror på.
Vår advarsel går på at det ikke er sannsynlig å klare det fulle omfanget av innsparingene rådmannens
forlag legger opp til. Vi mener derfor at forslaget ikke representerer forsvarlig budsjettering.   
I innledningen til budsjettet skriver rådmannen godt om forholdet mellom investering og drift. Det er
klart at Nittedal-samfunnet må investere for framtiden. Dette gjelder også i nye skolebygg,
idrettsanlegg, sykehjemsplasser og annen infrastruktur. De ansatte vil nødig slå fast at vi ikke har råd
til å bygge for eksempel nye svømmebasseng til glede for små og store i Nittedal over hodet. Men vi
er avhengig av at kommunestyret, som vår øverste ansvarlige arbeidsgiver, gjør nødvendige
prioriteringer og tar grep når de økonomiske utsiktene endrer seg. Siden kommunestyret sist vedtok
forrige handlingsplan og de store investeringene ble satt på kartet for alvor, er det i hovedsak
anslaget for befolkningsveksten, nivået på statlige overføringer og framtidig skatteinngang som er
endret. Vi mener disse endrete forutsetningene er såpass store, og de bringer med seg så store
konsekvenser, at kommunestyret må prioritere annerledes. Nye prognoser for innbyggerveksten
forteller oss også at det er i midtre veksten vil komme og behovene vil bli størst. Her vet vi at det i
tiden etter handlingsplanperioden vil melde seg behov for andre store investeringer. Kommunen må
ha en trygg økonomi for å møte dem også.
Vi anbefaler derfor at investeringene på Elvetangen, som til sammen utgjør 936 millioner kroner,
settes på vent. Kommunen bør prioritere det viktigste og lete etter andre og mer rimelige løsninger
for de behovene investeringene skal dekke. Kommunen bør nå undersøke om en mer langsiktig og
helhetlig tilnærming til investeringene er mulig. Vi spør derfor om det er nødvendig å få realisert alt
på en gang, og med den prislappen investeringene har fått.
 
Uttalelsen er vedtatt oversendt kommunestyret i møte i Organisasjonsforum 5. 11. 2018
 
 
Janne Olsen, hovedtillitsvalgt og rep. LO-K
Bjørn Atle Årbog, hovedtillitsvalgt og rep. Unio
Tone Holm, hovedtillitsvalgt og rep. YS
Kai Lindseth, hovedtillitsvalgt og rep. Akademikerne