De kommersielle barnehagene her i Nittedal går med millionoverskudd. Samtidig har de jevnt over lavere voksentetthet enn de kommunale.

Nittedal har i dag 27 barnehager. 5 av disse er kommunale, resten er private. Av de 22 private narnehagene er 8 det vi kan kalle "kommersielle" barnehager. Med begrepet "kommersiell" mener i denne sammenheng at barnehagen gjerne er eid av eller er en del av et større konsern eller kjede. De resterende 14 barnehagene er gjerne foreldreide eller eid/drevet av foreninger/menigheter eller andre med ikke-kommersielt formål.

Færrest voksne i kommersielle
Hvordan klarer de private, kommersielle barnehagene å drive billigere enn de kommunale? Muligens kan svaret ligge i bemanningen.
Alle som har hatt bedriftsøkonomi på skolen vet at lønnsutgiftene fort utgjør 80 prosent av kostnadene i en bedrift.  Nittedalsavisen har gått gjennom de opplysninger om den enkelte barnehage som er registrert som barnehagefakta.no. Denne gjennomgang viser at mens barnehager eid av kommunen eller ideelle organisasjoner i gjennomsnitt har 6,1 barn per voksen i barnehagen, se man av tallene at de kommersielle opererer med 6,5 barn per voksen.
En forskjell på 0,4 høres kanskje ikke så ille ut? For å illustrere dette bedre, kan vi si at en barnehage eksempelvis har 80 barn, som ikke er så veldig langt unna hva en kommersiell barnehage har. En kommunal barnehage ville da hatt 13 voksne. Går vi til den kommersielle delen av bransjen, nøyer de seg da med 12 ansatte. Forskjellen høres ikke så stor ut, men hvis vi sier at en ansatt inkludert sosiale utgifter m.m. fort koster 6-700.000 i året....

Færre med fagutdanning
Også når det gjelder andelen ansatte med barnehagelærerutdanning, er tallenes takle klare. I de kommunale barnehagene har i gjennomsnitt 34,7 prosent av de ansatte slik utdanning. Går vi til den private, kommersielle delen av sektoren, ligger gjennonmsnittet på 31,7 prosent. Bare to av de kommersielle barnehagene har like stor, eller større, andel med slik utdanning som de kommunale. Resten ligger godt under.
Nittedalsavisen vil ikke insinuere at dette er bevist. Vi bare påpeker det faktum at faglært arbeidskraft koster mer enn ufaglært.

Lavere pensjon
En annen måte de kommersielle barnehagene kan øke sin fortjeneste på, er de ansattes pensjon.
I dag får de fleste private barnehager 13 prosent av kommunens driftsutgifter til å dekke pensjonskostnader, uavhengig av de faktiske utgiftene. De er imidlertid ikke lovpålagt å bruke dette til pensjon. Så klarer de å holde pensjonskostnadene under denne prosentsatsen, øker de fortjenesten tilsvarende.

Les også
God butikk å drive barnehage i Nittedal